Serwis dobrelajki.pl to platforma umożliwiająca złożenie zamówienia usług autmatyzujących działania marketingowe w social media, którego właścicielem jest Michał Prątnicki prowadzący działalność pod firmą INVERTED8 SP Z O O z siedzibą w Brąswałd 49a , 11-001 Dywity, wpisaną do KRS. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie dobrelajki.pl. Do korzystania z usług potrzebny jest dostęp do internetu oraz urządzenie obsługujące przeglądarkę.

I. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.
 2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
 3. Wymagana jest akceptacja cookies.
 4. Serwis dobrelajki.pl jest platformą pośredniczącą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie klienta.
 5. Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień oraz wszelkie inne formy interakcji z platformą dobrelajki.pl wymaga akceptacji regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez właściciela.
 6. Klient chcąc skorzystać z usług musi posiadać konto w wymienionych social media oraz być osobą pełnoletnią (18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica lub opiekuna prawnego.

II.Rejestracja

 1. Rejestracja jest konieczna do zakupu usług w sklepie.
 2. Podczas rejestracji konieczne jest podanie loginu, hasła oraz adresu e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 4. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją tego regulaminu.
 5. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
 6. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych etc.

III. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Rejestracja użytkownika rozumiana jest jako zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, które określone zostały w polityce prywatności sklepu.
 3. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez ich administratora wyłącznie w celu realizowania usług oferowanych przez sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora, które wynikają z przepisów prawa (w szczególności w celach marketingowych przez niego świadczonych).
 4. Użytkownik ma możliwość wysunięcia żądania usunięcia jego danych z bazy serwisu (bez podania przyczyny tego działania). Działanie to jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, w wyniku udostępnienia przez użytkownika hasła osobom trzecim, a także zaniechania bezpieczeństwa, które zostało wykryte po stronie użytkownika.
 1. Zamówienia
 2. Przed złożeniem zamówienia, klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako akceptacja regulaminu oraz postanowień i zasad w nim zawartych.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu podanym przez kodeks cywilny. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru lub usługi (w przypadku usług i towarów elektronicznych).
 5. Klient zobowiązany jest do poprawnego i czytelnego uzupełnienia danych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu umożliwiającym zakup bez dokonywania rejestracji na stronie internetowej.
 6. Klient wraz z utworzeniem konta lub złożeniem zamówienia bez rejestracji proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (dz.u. Z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży jest każdorazowo potwierdzane, poprzez przesłanie jej warunków na adres poczty elektronicznej kupującego.
 8. Klient ma możliwość składania zamówień w jeden z niżej zaprezentowanych sposobów:
 • -Poprzez interaktywne formularze, udostępnione przez sklep na stronie internetowej
 • -E-mailem na adres pocztowy udostępniony przez sklep
 • -Telefonicznie, kontaktując się z numerem udostępnionym na stronie internetowej przez sklep.
 1. Termin realizacji zlecenia opłaconego przelewem bankowym (w tym przelewem elektronicznym) liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do sklepu.
 1. Odpowiedzialność
 1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy dobrelajki.pl
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
 3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.
 4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
 6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.
 7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy dobrelajki.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie treści tesktowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody administratora.
 10. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.
 11. Operator jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji.
 12. Zasady używania serwisu
 1. Użytkownik serwisu otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis.
 2. Usługi w serwisie mogą być kupowane za pośrednictwem mikropłatności dostarczanych przez firmę HOTPAY
 3. Zamówienia przekazywane są do firmy z którą pośredniczymy w ciągu 48 godzin od zamówienia, natomiast czas na wykonanie zlecenia usługi może wynosić do 14 dni.
 4. W przypadku braku możliwości wykonania usługi klient jest o tym informowany.
 5. Klient musi podać odpowiednie dane potrzebne do realizacji usługi. W przeciwnym razie zostanie poinformowany o błędnych danych.
 6. Wszelkie usług w których pośredniczymy mogą pochodzić z całego świata.
 7. W przypadku niektórych usług czas ich wykonania może się wydłużyć.
 8. pl nie umożliwia cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, dobrelajki.pl
 9. pl nie gwarantuje efektu stałego dla zakupionych usług, ewentualne spadki mogą wynikać z prowadzonego przez klienta konta, zasięgu organicznego, zmian algorytmów serwisów, ingerencji programami trzecimi lub innymi czynnikami.
 10. Nie odpowiadamy za to, jeśli użytkownik poda błędny link do wykonania usługi.
 11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie.
 12. Klient nie może zmieniać linku, który podał do wykonania usługi pod rygorem jej nie wykonania.
 13. W przypadku klienta korzystającego z usług podobnych jak oferowane w dobrelajki.pl w innych serwisach usługi mogą nie zostać z realizowane z uwagi na korzystanie z tych samych firm pośredniczących.

VII. Reklamacje

 1. Każdy klient ma prawo złożyć reklamacje.
 2. Obsługą reklamacji zajmuje się serwis dobrelajki.pl
 3. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email kontakt@dobrelajki.pl lub listownie na adres firmy.
 4. pl rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 6. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia, powód, dokładny link social media oraz musi zostać wysłana z adresu e-mail przypisanego do konta.
 7. pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
 8. W przypadku złożenia zamówienia błędnie z braku wiedzy użytkownik nie ma możliwości złożenia reklamacji.
 9. Reklamacje dotyczące płatności należy rozwiązywać z firmą hotpay

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy na mocy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku.
 2. Odstąpienie od umowy można uznać za skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy klient złoży w ciągu 14 dni kalendarzowych (od daty dostarczenia towaru) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w dowolnej formie, np.:
 4. Poprzez formularz, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (załącznik ten stanowi również załącznik 1 niniejszego regulaminu)
 5. E-mail wysłany na adres e-mail podany w załączniku 1 niniejszego regulaminu
 6. List polecony przesłany na adres podany w załączniku 1 niniejszego regulaminu.
 7. Klient odstępujący od umowy, zobowiązany jest do dostarczenia wcześniej zamówionego towaru do siedziby sklepu w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt zwrotu pokrywa osoba odstępująca od umowy (tj. Kupujący).
 8. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela sklepu INVERTED8 SP Z O O z siedzibą w Brąswałd 49a , 11-001 Dywity
 9. Adres korespondencyjny: INVERTED8 SP Z O O z siedzibą w Brąswałd 49a , 11-001 Dywity adres korespondencyjny poczty elektronicznej: kontakt@dobrelajki.pl
 10. Poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. Za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy.
 11. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach kalendarzowych, od dnia w którym kupujący (będący konsumentem) wszedł w posiadanie towaru lub osoba trzecia (którą nie jest przewoźnik) stała się posiadaczem tej rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 13. Kupujący (klient) ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru/usługi, które jest wynikiem wykorzystywania go w sposób przekraczający stwierdzenie cech, funkcjonowania oraz ewentualnych wad produktu.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Transakcje następują za pomocą platformy HOTPAY
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, które podał klient w celu wykonania usługi.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy dobrelajki.pl należy zgłaszać drogą mailową.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
 7. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość na kontakt@dobrelajki